IBPS-IBPS head anup shankar Bhattacharya

By | December 28, 2016

Subject of Complaint :IBPS head anup shankar Bhattacharya

Company / Product Name:IBPS

State :Andhra Pradesh

Complaint Details :2014 year end Anup Shankar bhattacharya gÀªÀgÀÄ IBPS head DV £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ MAzÉà ªÁgÀzÀ°è IBPS gÀÆ®ìUÀ¼À°è (rules)UÀ¼À°è ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ vÀAzÀgÀÄ D ªÀĺÀvÀÛgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÁgÀt¢AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÁAQAUï GzÉÆåÃUÁAQëUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¥Á°£À CAzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è EgÀĪÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ gÁdåzÀªÀgÀÄ QvÀÄÛPÉƼÀî®Ä C£ÀÄPÀÆ®ªÁ¬ÄvÀÄ DV¤AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀzÀ PÀèPÀð ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ DAzsÀæzÀªÀgÀÄ QvÀÄÛPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ EzÀjAzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ GzÉÆåÃUÀzÀ ºÀQ̤AzÀ ªÀAavÀgÀ£ÁßV¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉà PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉà £É®zÀ°ègÀĪÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ CxÀªÁ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀzÀÄ PÀµÀÖªÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄdÄUÀgÀ ¥ÀqÀĪÀAvÁVzÉ EzÀjAzÁV PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨ÁåAPÀÄ

Name :anup shankar Bhattacharya
Mobile no :9966585824
Email address :anupshankarbhattacharya@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *